Regulamin Portalu

ZASADY OGÓLNE KORZYSTANIA Z PORTALU

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa  zasady korzystania z Portalu internetowego znajdującego się pod adresem URL www.opcjoner.pl zwanego dalej "Portalem".
  2. Portal prowadzony jest RAFAŁ MULARSKI OPTIO ul. Jerzego Samuela Bandtkiego 7, 30-129 Kraków, NIP: 8191588869 , REGON: 361457783.
  3. Dane kontaktowe: e-mail – kontakt@opcjoner.pl , telefon +48511736527 adres korespondencyjny – ul. Jerzego Samuela Bandtkiego 7, 30-129 Kraków.
  4. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Portalu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.
  5. Korzystanie z usług Portalu wymaga od Użytkownika posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.
  6. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników jak również prawa i obowiązki Administratora Portalu jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego www.opcjoner.pl.
  7. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.
  8. Każdy Użytkownik ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku.
  9. Portal pełni funkcję porównywarki produktów. Porównywarka nie prowadzi własnej działalności sprzedażowej.
  10. Portal nie pozycjonuje produktów znajdujących się w jego bazie.
 2. Definicje
  • Użytkownik - osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych.
  • Panel Użytkownika – zbiór informacji dotyczących i udostępnianych przez Użytkownika na łamach Portalu.
  • Porównywarka produktów – funkcjonalność dostępna na Portalu, umożliwiająca porównanie zarejestrowanych produktów przez Użytkowników, według wpisanych kryteriów.
  • Pliki Cookies – są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości Portalu - przechowywane są na urządzeniu ostatecznym Użytkownika.
 3. Rejestracja w Portalu
  1. Użytkownik w celu założenia konta na Portalu, dokonuje rejestracji poprzez:
   1. podanie imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej
   2. zapoznanie się i akceptacje Regulaminu;
  2. Użytkownik loguje się za pośrednictwem loginu i hasła.
  3. Hasło podawane przy logowaniu do Portalu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego Profilu. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
  4. Użytkownik lub jakakolwiek osoba podająca swoje dane bądź dane w celu wypełnienia formularza rejestracyjnego, zobowiązuje się do podania w formularzu danych zgodnych z prawdą.
  5. Użytkownik przez akceptację Regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
   1. przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług Portalu;
   2. dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą;
  6. Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość:
   1. korzystania ze wszystkich funkcjonalności Portalu;
   2. zmiany swoich danych;
   3. zmiany swojego hasła;
   4. edycji profilu;
   5. usunięcia konta;
  7. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem osobom należycie umocowanym przez podmiot do działania w jego imieniu.
  8. Użytkownik, który udostępnił konto na zasadach określonych powyżej ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania podejmowane w ramach Portalu.
  9. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie Konta do działania na szkodę innych Użytkowników lub Portalu.
 4. Zakres funkcjonowania Portalu
  1. Przedmiotem działania Portalu jest świadczenie usług polegających na prowadzeniu porównywarki produktów.
  2. Korzystanie z usług Portalu jest nieodpłatne.
  3. Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość przeglądania oraz porównywania zarejestrowanych produktów w Portalu, według wybranych przez siebie kryteriów oraz dodawania nowych produktów do porównywarki za pomocą formularza.
  4. Informacje o produktach udostępniane w Portalu mają charakter informacyjny. Dokonując zakupu Użytkownik powinien uzyskać informacje o produkcie bezpośrednio u producenta lub od osoby, która wprowadza ją na rynek.
  5. Poza usługami opisanymi w ust. 1 niniejszego punktu, Użytkownik za pośrednictwem Portalu ma możliwość m.in.:
   1. dodawania ocen produktów oraz opinii / komentarzy na temat produktów;
   2. zgłaszania usterek, które wystąpiły w trakcie użytkowania danego produktu;
   3. wypełniania formularzy dodania produktu wraz ze zdjęciami;
   4. porównania produktów – po wybraniu konkretnej cechy lub zestawu cech;
  6. Użytkownik w celu zgłoszenia usterki powinien:
   1. wypełnić formularz dostępny na stronie Portalu;
   2. zaakceptować regulamin;
   3. przesłać elektroniczne kopie dokumentów potwierdzające usterkę (np. protokoły napraw, karty gwarancyjne etc.);
  7. Usterka zostaje udostępniona na łamach Portalu po zatwierdzeniu wszystkich informacji przez Administratora.
  8. Administrator dokłada wszelkich starań aby dane techniczne produktów były zgodne z prawdą. W przypadku identyfikacji błędnych danych Użytkownik powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt poprzez dostępny na stronie danego produktu formularz.
 5. Prawa i Obowiązki Użytkownika
  1. Użytkownik lub jakakolwiek osoba posiadająca wiedzę o naruszeniach praw może je zgłosić poprzez wysłanie do Administratora wiadomości na adres: kontakt@opcjoner.pl , w której treści wskaże rodzaj naruszenia oraz podmiot, który się go dopuścił.
  2. Użytkownik dodaje produkt do porównywarki przez wypełnienie formularza. Produkt zostaje dodany po wcześniejszej weryfikacji dokonanej przez Administratora.
  3. Użytkownik nie może przekazywać kodów (danych dostępowych) do konta na Portalu osobom trzecim.
  4. Użytkownik korzystając z portalu, zgłaszając usterki produktów zobowiązany jest przekazywać informacje zgodne z prawdą.
  5. Użytkownik korzystający z Portalu zobowiązuje się do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych zarówno innych Użytkowników jak i Portalu.
  6. Użytkownik nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć, logotypów, utworów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.
  7. W ramach Portalu zabronione jest działanie Użytkownika, które naruszałoby w rażący sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa.
 6. Prawa i Obowiązki Administratora
  1. Administrator podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Portalu pod względem technicznym, formalnym i prawnym.
  2. Portal ma możliwość usunięcia każdej treści naruszającej Regulamin. Jeżeli Administrator Portalu podejmie decyzję o usunięciu treści, prześle Użytkownikowi wiadomość na adres e-mail ze wskazaniem przyczyny usunięcia oraz ewentualną możliwością modyfikacji jego treści.
  3. Administrator Portalu troszczy się o należyte działanie platformy internetowej o każdej porze.
  4. Administrator Portalu nie jest odpowiedzialny za produkty umieszczane przez Użytkowników.
  5. Administrator zobowiązany jest zachować poufność informacji zawartych w dokumentach (skanach) przesyłanych przez Użytkowników.
  6. Administrator NIE ponosi odpowiedzialności za:
   1. jakikolwiek brak nowych produktów w bazie;
   2. za fałszywe informacje przekazane przez Użytkowników.
  7. Administrator Portalu ma możliwość zablokowania Profilu Użytkownika w przypadkach:
   1. uciążliwego/notorycznego łamania zasad Regulaminu;
   2. podejmowania działań na szkodę innych Użytkowników;
   3. po powzięciu przez Administratora portalu wiarygodnej informacji o podaniu przez Użytkowników informacji lub danych/oświadczeń niezgodnych prawdą.
  8. Administrator nie odpowiada za bezprawne działania Użytkowników, jeżeli Administrator nie posiada świadomości ich charakteru.
  9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści ze stron www, których linki znajdują się na łamach Portalu. Użytkownik wchodząc na inne strony www za pośrednictwem Portalu zobowiązany jest każdorazowo zapoznać się z regulaminem obowiązującym na danych stronach www.
  10. Administrator Portalu udziela Użytkownikom wszelkiej możliwej pomocy, pod adresem internetowym kontakt@opcjoner.pl
 7. Reklamacja świadczonych usług drogą elektroniczną
  1. Reklamacje na nieprawidłowości w świadczeniu usług na podstawie Regulaminu mogą zostać złożone za pośrednictwem poczty e-mail na adres: kontakt@opcjoner.pl
  2. Każda reklamacja powinna zawierać przynajmniej wskazanie Loginu lub numeru zamówienia oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
  3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail przypisany do konta danego Użytkownika.
 8. Rezygnacja ze świadczonych usług
  1. Użytkownik zarejestrowany może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie. Oświadczenie o wypowiedzeniu składane przez Użytkownika zarejestrowanego powinno zostać złożone za pośrednictwem poczty e-mail, przy czym wiadomość powinna zostać wysłana z adresu podanego w Koncie Użytkownika. Za datę złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu uznaje się datę odebrania wiadomości e-mail zawierającej oświadczenie o wypowiedzeniu.
  2. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Administratora zostanie przesłane na podany w Koncie Użytkownika adres e-mail.
  3. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem.
 9. Postanowienia końcowe
  1. Regulamin jest dostępny pod adresem: http://www.opcjoner.pl/regulamin.
  2. Jeżeli Użytkownikiem jest Przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie przez Strony w drodze negocjacji lub mediacji, a w przypadku niedojścia Stron do porozumienia – przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Administratora.
  3. Jeżeli Użytkownikiem jest Konsument, informacje w zakresie możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
   1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
   2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
   3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
  4. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   1. Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
   2. Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej - możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;
   3. Powiatowy (Miejski) Rzecznik Konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email: porady@dlakonsumentow.pl;
   4. platforma Online Disputes Resolution (ODR) dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Reklama Reklama Reklama Reklama